+ 4550565099 Komplet hosting til en attraktiv prisForretningsbetingelser
Omfang

Enhver aftale som indgås med Macrocom er omfattet af anførte forretnings-betingelser. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse at samtlige forretningsbetingelser overholdes.


Indgåelse af kontrakt/Bestillingsproces

De har ved hjælp af vores internetportal mulighed for at bestille de anførte produkter pr. internetformular eller pr. eller telefon. Hvis De har angivet de oplysninger, der anmodes om i bestillingsprocessen, og sender bestillingen, afgiver De over for os et bindende tilbud; både telefon- og internetbestillingen udviser den samme retlige gyldighed. Med bestillingen erklærer De bindende, at De accepterer disse almindelige forretningsbetingelser og vil erhverve de bestilte produkter. Vi bekræfter med en modtagelsesbekræftelse, at Deres bestilling er modtaget. Kontrakten bliver gyldig via Deres samtykke, når De har modtaget Macrocoms.

Anvendelse

Alt materiale som forefindes på hoteller eller servere hos Macrocom, skal overholde gældende lovgivning om ophavsret og må ikke krænke tredjemands rettigheder, hverken i forbindelse med billeder, tekster, video, musik eller filer generelt. Det er kundens ansvar overfor Macrocom at dette overholdes. På hoteller er det ikke tilladt at have erotisk, pornografisk eller andet stødende materiale.
Det er ikke tilladt at have filarkiver til download, i denne forbindelse defineret som filer som ikke direkte kan vises på hjemmesiden, fx programmer, video-filer, lyd-filer og zip-arkiver. Ligeledes er streaming af lyd og billede ikke tilladt. Særlig aftale kan dog i mange tilfælde indhentes hos Macrocom, hvis filerne er relevante for kundens forretning.
Ej heller er det tilladt at benytte hjemmesidens FTP som en backup-løsning, hvor der ligger materiale som ikke er tiltænkt offentliggørelse via hjemmesiden.
Misbrug af ressourcer, fx CPU og RAM, skal undgås, og såfremt Macrocom mener der foregår misbrug skal dette rettes inden for rimelig tid. I disse situationer vil det være op til Macrocom at vurdere om det er forsvarligt at holde den pågældende service åben uden at det går ud over andre kunder på samme server.
Det påhviler kunden at sørge for at hjemmeside er opdateret tilstrækkeligt til enhver tid, således at misbrug i forbindelse med fx spam-robotter undgås i gæstebøger, debatfora med videre.
Hvis ovenstående betingelser ikke overholdes kan Macrocom til enhver tid nedlukke serviceydelser. Macrocom kan ikke gøres ansvarlig for brud på ovenstående. Eventuelle begrænsninger hos Macrocom har til hensigt at sørge for opretholdelse af en god oppetid samt hurtig tilgang til vores tjenester.

Ændring af aftale

Ændring af serviceydelser til fx et dyrere produkt vil kun komme til at koste differencen mellem den forrige aftale og den nye for resten af den forrige aftalte periode. Ønskes en billigere løsning vil pengene for en allerede aftalt løsning ikke blive tilbagebetalt. Ændringer af aftaler koster ikke gebyr.
Macrocom forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre forretningsbetingelserne og gældende priser samt produkter, uden forvarsel. Alle prisændringer vil træde i kraft for kunden fra næste betalingsperiode.

Ansvar

Macrocom bærer ikke ansvar for tabt data på kundens hjemmeside eller mailkonto. Kunden bærer selv ansvar for materiale på servere hos Macrocom, bør selv sørge for regelmæssig lokal backup af hjemmeside og eventuel database. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos Macrocom. Macrocom udfører jævnlig og ansvarlig opgradering af software på servere, og det er kundens ansvar at sørge for at hjemmesidens programmering er optimeret til fremtidige versioner af pågældende software.

Trafik

Der er fri trafik hos Macrocom, såkaldt fair use, indtil det vurderes at den frie trafik bliver misbrugt, eller at trafikken belaster vores systemer og er til gene for andre kunder. Macrocom forbeholder sig ret til at nedlukke serviceydelser midlertidigt for at teste for belastning, og i disse situationer vil det være op til Macrocom at vurdere om det er forsvarligt at holde den pågældende service åben uden at det går ud over andre kunder. Kunden vil blive kontaktet i sådanne situationer, for at finde en holdbar løsning der ikke er til gene for den videre drift.

Betalingsbetingelser

Alle angivne priser er eksklusiv moms. Alle aftaler forudbetales for et 6 måned ad gangen, dog er der ved nogle domæner betaling for 2 år ad gangen. En ordre forfalder til betaling 8 dage efter modtagelse, eller hurtigst muligt. Macrocom forbeholder sig retten til at lukke forbindelsen til kunder med manglende betaling af fornyelse. Ved ajourført indbetaling af ordrer udstedes der en faktura til kunden.

Opsigelse

Kunden kan til enhver tid opsige en bestående serviceaftale, såfremt den sker skriftligt. Fejlbestilte aftaler kan annulleres inden 14 dage efter aftalens indgåelse ved skriftlig henvendelse til Macrocom. Macrocom er dog ikke forpligtet til tilbagebetaling, hvis der er gået mere end 14 dage siden indbetaling. Macrocom kan med en måneds skriftlig varsel (via e-mail) opsige en aftale. Et eventuelt resterende beløb af en forudbetalt periode vil herved blive refunderet. Dog kan Macrocom ved brud på forretningsbetingelserne ophæve den indgåede aftale uden opsigelse. I sådanne tilfælde er Macrocom ikke berettiget til at tilbagebetale en eventuelt forudbetalt periode.

Persondata

Macrocom registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse med indgåede abonnementer og ordrer. Macrocom behandler sådanne oplysninger på en måde som er foreneligt med og i overensstemmelse med lov om persondataoplysninger. Persondataoplysninger bliver behandlet fortroligt i forbindelse med registrering af domæner hos relevante domæneregistre. Oplysninger videregives ikke til andre parter, med mindre dette sker i forbindelse med strafbare forhold, hvorved persondataoplysninger vil blive videregivet til relevante involverede myndigheder. Kunden er til enhver tid ansvarlig for at kundeoplysninger i er ajourført hos Macrocom.